Tetun National Dictionary

Start typing to look up word

Look only in Category [Browse all]


kolabora (verbu)

  1. serbisu hamutuk iha obra ka tarefa ida, fó liman ba malu baibain ho objetu partikulár ida.
    Sinónimu: serbisu lisuk, rosan;
  2. (pejorativu) tulun funu-balun hodi halo serbisu ruma ba sira ka fó informasaun oioin kona-ba ita-nia maluk sira.

kolaborasaun (substantivu)

  1. Sinónimu: rarosan;

Categories: