Tetun National Dictionary

Start typing to look up word

Look only in Category [Browse all]


tetun-terik (substantivu)

  1. (tetun-fehan) lia-tetun foufoun nian ne'ebé ema sei ko'alia iha rai-Fehan iha Timór Lorosa'e (i.e. zona tasi-mane hanesan Soibada, Fatuberliu, Suai, Luka, Vikeke, nst.). Tetun ne'e mak sai hun ba tetun-Dili no tetun ofisiál.
  2. naran jerál ba variedade sira lia-tetun nian ne'ebé la'ós Dili nian ka tetun-Prasa, maka tetun-Fehan, tetun-Belu no lia nana'ek hamutuk.

Categories: