Tetun National Dictionary

Start typing to look up word

Look only in Category [Browse all]


Nasaun Naklibur Sira (substantivu)

  1. organizasaun internasionál iha ne'ebé nasaun sira halibur hamutuk, ho regulamentu, sistema, misaun, prinsípiu no vizaun ida de'it, atu rezolve problema oioion mundu nian. NNs maka naran ne'e nia inisiais iha lia-tetun, ONU fali iha lia-portugés, no UN iha lia-ingles.
    Sinónimu: Nasoins Unidas (luzizmu);
    EZ: Nasaun Naklibur sira liuhosi UNTAET ukun Timór durante tinan rua molok indenpendénsia totál iha loron 20 fulan-maiu 2002.

Categories: