Tetun National Dictionary

Start typing to look up word

Look only in Category [Browse all]


batina (substantivu)

  1. amu padre sira-nia hatais naruk ka farda, hanesan faru ne’ebé tun ba ain-tuban. Batina ne'e iha botaun barak iha oin no baibain kór-mutin iha rai-Timór, maibé kór-metan iha Portugál no rain malirin seluseluk.
    EZ: importante tebetebes ba padre sira hatais batina bainhira sira sai ba li'ur atu ema hotu bele hatene katak sira reprezenta Ita Na'i Jezús Kristu.
  2. madre nia ábitu ka farda ne’ebé hatais hamutuk ho veu.

Categories: